66 92 63 00 Ledig stilling

1.GENERELT

Leverandørensstandard salgsbetingelser gjelder for de leveranser som er nevnt på forsiden, og dessuten generelt for alle avtaler om leveranse av utstyr, systemer og tjenester fre leverandøren til Kunden, med mindre annen skriftlig avtale er inngått. Tillegg til eller avvik fra disse standard betingelser må avtales skriftlig og medtas i kjøpekontrakten (se egen rubrikk på forsiden), eventuelt utformes som særskilte vedlegg.

 

2.DEFENISJONER

Levering: Det tidspunkt Kunden mottar leveransen på avtalt sted

Installasjonsdag: Den dag Leverandøren er ferdig med installasjonen, og har gitt Kunden skriftlig melding om dette

 

3.BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kontraktsummen faktureres ved Levering og forfaller til betaling i henhold til avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Hvis ikke annet er avtalt, er kredittkjøpspris lik kontantpris (kontraktssum). Kredittid er 10 dager.

For denne periode påløper det ingen kreditkostnader.

For leveranser med samlet kontraktsum over kr. 100.000,- eks MVA, og hvor installasjonen skal foretas av Leverandøren, fakturerer Leverandøren 30% av kontraktsummen ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% samt MVA. av hele kontraktsummen ved Levering og resterende 10% av kontraktsummen ved Installasjonsdag.

3.2 Hvis ikke annet er avtalt, belastes Kunden for fraktkostnader fra Leverandør til Kundens adresse i tillegg til kontraktsum.

3.3 Ved for sen betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

3.4 Dersom det etter inngåelse av kjøpekontrakten, og før fakturering og betaling har funnet sted, blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, blir dette å belaste/godskrive Kunden.

3.5 Dersom det ikke er avtalt pris for installasjonen, betales dette etter medgått tid.

3.6 Dersom Kunden ønsker endring I den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsens karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har Leverandøren rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.

3.7 Leverandøren har salgspant i leveransen inntil full betaling har skjedd, og har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av Tvangsfullbyrdelseslovens kap. 9, hvis oppgjør ikke er funnet sted innen avtalt kredittid. Opplysninger som er angitt i kredittkjøpsloven §4 er inntatt på kontraktens forside og gjengitt i pkt. 3.1 foran.

 

4.GARANTIBETINGELSER

4.1 Generelt
Garantien gjelder ved salg av nytt utstyr og er gitt på grunnlag av de spesifikasjoner som gjelder for leveransen, samt de garantier som er gitt av produsent. Eventuelle mangler ved leveransen som Leverandøren er ansvarlig for, skal uten ugrunnet opphold meldes til Leverandøren. Garantiperioden starter ved Levering.

Hvis Leverandøren skal foreta installasjon, starter garantiperioden på Installasjonsdagen.

Hvis kunden ønsker å utvide innholdet i denne garantien, må separat serviceavtale inngås.

4.2 Begrensninger i garantien
Leverandørens garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø-/klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Leverandøren er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/rettningslinjer gitt av Leverandøren.

Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som en følge av normal slitasje.

4.3 Hvordan utbedring skal skje
Eventuelle mangler ved leveransen som Leverandøren er ansvarlig for, skal uten ugrunnet opphold reklameres til Leverandøren etter at Kunden oppdaget mangelen. Kunden skal levere utstyret for utbedring til Leverandøren, eller til serviceverksted Leverandøren har anvist. Hvis Kunden sender utstyret, skjer transporten for Kundens regning og risiko. Når feilen er avhjulpet, hentes utstyret av Kunden eller den han bemyndiger. På anmodning fra Kunden kan Leverandøren sende utstyret i retur til avtalt sted, men da for kundens regning og risiko. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag-fredag (virkedag) innenfor normal arbeidstid (08.00-16.00). Hvis kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Leverandørens ordinære timesatser for denne type arbeid.

 

5.ERSTATNING

Ved mislighold etter denne kjøpekontrakt, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger:

Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktsummen (eks MVA) som angitt på kontraktens forside.

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for Kundens tap dersom tapet er en direkte eller indirekte følge av:

Kundens bruk av utstyr i strid med Leverandørens eller Selgers instruksjoner og/eller utstyrmanualer.

Ved Kundens eventuelle urettmessige heving av avtalen, har Leverandøren krav på å få dekket alle sine dokumenterte kostnader som relaterer seg til hans oppfyllelse av avtalen.

 

6.FORCE MAJEURE

Dersom avtalens gjennomføring vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll suspenderes Leverandørens plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer streik, lockout og etthvert annet forhold som for øvrig etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

Leverandøren kan skriftlig si opp avtalen med en måneds varsel dersom force majeure-tilfelle gjør det særlig byrdefult for mer enn 3 måneder. Leverandøren har i slike tilfeller rett til vederlag i forhold til utført arbeide og levert utstyr frem til avtalen heves med grunnlag i force majeure.

 

7.TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

 

8.TVISTELØSNING

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst gjennom forhandling. Fører ikke slike forhandlinger frem innen 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevet forhandlinger, skal tvisten avgjøres av de allmenne domstolene. Partene vedtar at tvister skal domstolbehandles ved Leverandørens verneting.

 

Facebook